על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

אזרחות

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הקדמה- מגילת העצמאות
המדינה היהודית

פרק א': לאום ומדינות לאום: יחידה 1

>מדינה ריבונית
>לאום וקבוצה אתנית
>סוגים שונים של מדינות

פרק ב': מדינת ישראל- גישות שונות:יחידה 1

>מדינת תורה
>מדינה דתית לאומית
>מדינת לאום יהודית תרבותית
>מדינת העם היהודי
>מדינה יהודית
>מדינת כלל אזרחיה

פרק ג': סוגיית הזהות של אזרחי ישראל:יחידה 1

>מהי זהות?
>כיצד אזרחי ישראל היהודים מגדירים את עצמם
>כיצד אזרחי ישראל הערבים מגדירים את עצמם
>כיצד אזרחי ישראל הדרוזים מגדירים את עצמם

פרק ד': מדינת ישראל - מדינת העם היהודי:יחידה 1

>המסגרות המשותפות למדינת ישראל וליהדות התפוצות
>יחסי הגומלין בין מדינת ישראל ובין יהדות התפוצות
>יחסה של מדינת ישראל ליהדות התפוצות
>יחסה של יהדות התפוצות למדינת ישראל
>מעמדה של מדינת ישראל בקרב יהדות התפוצות
>יהדות ארה"ב: דוגמה ליחסי גומלין בין ישראל לתפוצות

פרק ה': מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית:יחידה 1

>סמלי המדינה
>מוסדות המדינה
>החקיקה במדינת ישראל - ביטוי למדינה יהודית
>הסדר הסטאטוס-קוו
עקרונות המשטר הדמוקרטי

פרק א': הרעיון הדמוקרטי: (לא נכלל ל-יחידה 1)
הרעיון הדמוקרטי(זמני)

>הדמוקרטיה כצורת ממשל
>הדמוקרטיה כערך, כהשקפת עולם וכאורח חיים
>המדינה המודרנית: האמנה חברתית

פרק ב': המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות:יחידה 1

>המדינה הדמוקרטית: הגדרות שונות
>המדינה הדמוקרטית: גישות שונות

פרק ג': עקרונות המשטר הדמוקרטי:יחידה 1

>שלטון העם
>פלורליזם, סובלנות והסכמיות
>הכרעת הרוב
>זכויות האדם והאזרח
>התנגשויות ואיזונים בין זכויות
>זכויות מיעוטים: זכויות קבוצה

פרק ד': עקרון הגבלת השלטון:יחידה 1

>עקרון הגבלת השלטון(זמני)
>הפרדת רשויות
>בחירות דמוקרטיות
>מנגנוני פיקוח וביקורת
>חוקה

פרק ה': עיקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית:יחידה 1

>עקרון שלטון החוק
>שלטון החוק: המובן הפורמלי והמובן המהותי
>גבולות הציות לחוק במשטר דמוקרטי

פרק ו': גבולות בדמוקרטיה:יחידה 1

>זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה
>ביטחון והדמוקרטיה

פרק ז': למה דמוקרטיה: (לא נכלל ל-יחידה 1)

>למה דמוקרטיה
המשטר והפוליטיקה בישראל

פרק א': היסודות החוקתיים של מדינת ישראל: יחידה 1

>הכרזת העצמאות: קביעות עקרונות היסוד
>סוגיית החוקה בישראל
>חוקי יסוד
>אזרחות בישראל

פרק ב': החברה הישראלית: חברה רבת שסעים: יחידה 1

>השסע הלאומי
>השסע הדתי
>השסע העדתי
>השסע האידיאולוגי-פוליטי
>אי-שוויון בין המינים- בין נשים ובין גברים

פרק ג': מפלגות בישראל

>מהי מפלגה
>תפקיד המפלגות במדינה דמוקרטית
>חשיבותן של המפלגות לקיום הדמוקרטיה במדינה
>מאפייני המערכת המפלגתית בישראל
>מעמדן של המפלגות בישראל

פרק ד': בחירות בישראל

>הזכות לבחור ולהיבחר בישראל
>שיטת הבחירה בישראל
>הוויכוח על שיטת הבחירות בישראל


פרק ה': המשטר ורשויות השלטון בישראל: יחידה 1

>המשטר בישראל- משטר פרלמנטרי
>הרשות המחוקקת- הכנסת
>הרשות המבצעת- הממשלה
>הרשות השופטת- בתי המשפט
>הפרדת הרשויות בישראל: פיזור העוצמה, איזונים ובלמים
>הרשות המחוקקת והרשות השופטת: יחסי גומלין
>הרשות המחוקקת והרשות המבצעת: יחסי גומלין
>הרשות המבצעת והרשות השופטת: יחסי גומלין

פרק ו': השלטון המקומי: רשויות מקומיות

>רשויות מקומיות
>השלטון המקומי: ביטוי לעקרונות הדמוקרטיה
>הרשויות המקומיות: הסכמיות ותפקידים
>השלטון המקומי: מנגנוני פיקוח וביקורת
>מעמדו של השלטון המקומי
>הרשויות המקומיות הערביות
>מרכז השלטון המקומי

פרק ז': מוסד הנשיאות בישראל

>חסינות הנשיא
>נשיא המדינה: תפקידים וסמכויות

פרק ח': זכויות האדם ואזרח וזכויות מיעוטים בישראל

>הגנה על זכויות אדם בחקיקה
>הגנה על זכויות אדם בפסיקה
>הגנה על זכויות אדם: אירגוני מתנדבים בישראל
>המיעוטים בישראל: זכויות האדם והאזרח וזכויות הקבוצה

פרק ט': הגבלת השלטון: פיקוח וביקורת

>מנגנוני פיקוח פורמליים
>מנגנוני פיקוח לא פורמליים

פרק י': תקשורת ופוליטיקה בישראל

>חשיבותן של זכות חופש הביטוי וזכות לציבור לדעת
>מהי תקשורת המונים
>תפקידי התקשורת המדינת דמוקרטית
>כוחה של התקשורת בישראל
>מידת עצמאותה של התקשורת בישראל

פרק יא': תרבות פוליטית בישראל

>מהי תרבות פוליטית
>תרבות פוליטית דמוקרטית
>התרבות הפוליטית בישראל

פרק יב': ישראל: מדינה יהודית ודמוקרטית- סגירת מעגל

>שילוב בין יהדות לדמוקרטיה במדינה:עמדות
>שילוב המשפט העברי בחקיקה ובפסיקה
>מדינת ישראל- מדינה יהודית ודמוקרטית על פי הפסיקה
אישים חשובים במדינת ישראל