פתיחת התפריט הראשי

סיכומונה β

Past perfect

משתמשים בזה בשביל לתאר רצף ארועים שהתרחשו בעבר, כולל הדגשה של מה בא לפני מה. לדוגמה:I had done my h.w. after I returend home. נכתב כאן-בדוגמה שעשיתי שיעורי בית אחרי שחזרתי הביתה. past perfect נבנה ע"י had+v3.